ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών, της 4ης Μαίου 2017, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τµήµα Εικαστικών Τεχνών, καλεί τους κατόχους απολυτηρίου τριταξίου Γυµνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυµνασίου ή ισοτίµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, να υποβάλουν αιτήσεις για κρίση για την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κεκτηµένων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, σε ποσοστό µέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζοµένου αριθµού εισακτέων, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 69/2015.

Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv στη συvεδρίαση της 5ης Μαίου 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης Φ.151/2925/Β6 (ΦΕΚ 55/25.1/2010 τ.Β’), κατάρτισε τo λεπτoµερές πρόγραµµα τωv εισιτηρίωv εξετάσεωv για τo ακαδηµαϊκό έτoς 2017-2018 ως κάτωθι:
Οι υπoψήφιoι θα εκτελέσoυv έργα εικαστικά σε σχέδιo και έργα εικαστικά σε χρώµα από διάφoρα πρότυπα, έµψυχα ή άψυχα ή και από τα δύo. Τα πρότυπα είvαι τoυλάχιστov δύo (2), ένα πρότυπο για το σχέδιο και µία σύνθεση-πρότυπο για το χρώµα.

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 4.5.2017) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018 οι οποίες θα αρχίσουν στις 11 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 έως και την Πέµπτη 31 Αυγούστου 2017 (τις εργάσιµες ηµέρες) ώρες 10.00 π.µ. – 1.00 µ.µ. είναι τα εξής :