Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

**********


Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 4.5.2017) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018 οι οποίες θα αρχίσουν στις 11 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 έως και την Πέµπτη 31 Αυγούστου 2017 (τις εργάσιµες ηµέρες) ώρες 10.00 π.µ. – 1.00 µ.µ. είναι τα εξής :
Α. Αίτηση συµµετοχής.
Β. Φωτοτυπία τίτλου απόλυσης από την αρµόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυµνασίου ή ισότιµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).
Γ. ∆ύο (2) µικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.
∆. Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν τίτλο µέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκοµίσουν :
α) τον τίτλο της απόλυσής τους µεταφρασµένο από την ελληνική διπλωµατική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές µεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.∆. 3026/1954.
β) βεβαίωση της αρµόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
Ε. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (VISA) ή άδειας παραµονής στην Ελλάδα (απαραίτητη η επίδειξη του πρωτοτύπου).
Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστηµίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ’) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόµενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο, ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο µάθηµα της ελληνικής γλώσσας.
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση µπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αµέσως επόµενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο επιτυχών χάνει το δικαίωµα εγγραφής του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ