ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών, της 4ης Μαίου 2017, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τµήµα Εικαστικών Τεχνών, καλεί τους κατόχους απολυτηρίου τριταξίου Γυµνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυµνασίου ή ισοτίµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, να υποβάλουν αιτήσεις για κρίση για την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κεκτηµένων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, σε ποσοστό µέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζοµένου αριθµού εισακτέων, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. 69/2015.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών διαπιστώνει µε απόφαση της, την υπαγωγή των υποψηφίων στην προαναφερόµενη κατηγορία, προκειµένου να συµµετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018 για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τµήµα Εικαστικών Τεχνών, χωρίς απολυτήριο Λυκείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1β της Υπουργικής απόφασης Φ151/2925/Β6/2010 (ΦΕΚ 55/25.1.2010).
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από την Πέµπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και ∆ευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρες 11.00 π.µ. – 1.00 µ.µ. είναι τα εξής :

Α. Αίτηση συµµετοχής.
Β. Φωτοτυπία απολυτηρίου τριταξίου Γυµνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυµνασίου ή ισοτίµου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
Γ. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
∆. Φάκελος µε µέχρι 15 έργα (σχέδια – χρώµατα).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ