ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η Επιτροπή Ερευνών, έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της Συγκλήτου στις 23.03.2016 (θέμα 9ζ) και 15.07.2016 (θέμα 16ι),

  1. αποδέχεται την διαχείριση της δωρεάς ύψους 3000 € από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου.
  2. εντάσσει την ανωτέρω δωρεά στον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών και αποφασίζει την, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, παρακράτηση ποσοστού 15% επί αυτής, ήτοι 450€.
  3. αποφασίζει την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου στο οποίο θα περιγράφονται το αντικείμενο και οι οικονομικοί όροι διαχείρισης της δωρεάς.
  4. εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας με την Δρ Στέλλα Πηλαβάκη ώστε να πραγματοποιήσει την έρευνά της επί του εντοπισμού και της καταγραφής βραχογραφιών του συμπλέγματος της περιοχής Σερρών-Καβάλας. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε 2550€.
  5. ορίζει ως επιστημονικό υπεύθυνο παρακολούθησης της ερευνήτριας τον Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, Καθηγητή Γ. Ξηροπαΐδη.