ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η σύνθεση, η συγκρότηση και η λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της ΚΥΑ ΚΑ/679/1996.

Η Επιτροπή Ερευνών, είναι πενταμελές συλλογικό όργανο που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Συγκροτείται από εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ. και προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη.

Η Επιτροπή Ερευνών συνεργάζεται με φορείς του Ιδρύματος, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες καθώς και με διεθνείς οργανισμούς που έχουν σχέση με τους στόχους του Ε.Λ.Κ.Ε. Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Α.Σ.Κ.Τ. , τη διαχείριση των διατιθέμενων κονδυλίων για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και αξιοποίηση των ερευνητικών, επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ερευνών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες τις οποίες υλοποιεί και εκτελεί μέσω των οργανικών Μονάδων της:

α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο για την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος.
β. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που εκτελούνται από τους Τομείς, τα Τμήματα, και τα Εργαστήρια κ.λ.π. και χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. Εισηγείται τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. 
γ. Προτείνει στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους για την αξιολόγηση, επιλογή χρηματοδότησης, πληρωμή των δαπανών και παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.
δ. Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για τη χρηματοδότηση έργων από τους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.
ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κίνησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Επίσης παρέχει, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις, κάθε αναγκαία ενημέρωση στις Πρυτανικές αρχές, τη Σύγκλητο, τα αρμόδια Υπουργεία και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, που χρηματοδοτούν τα έργα.
στ. Συντάσσει και υποβάλλει στη Σύγκλητο για έγκριση τον Οδηγό Χρηματοδότησης, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας και των πεπραγμένων του Ε.Λ.Κ.Ε.
ζ. Συντάσσει τον Κανονισμό Διάθεσης Προϊόντων από έργα του Ε.Λ.Κ.Ε. Ο κανονισμός αυτός αφορά στη διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από τη διάθεση προϊόντων ερευνητικών έργων (ευρεσιτεχνίες,  κ.α.) καθώς και από αμοιβές όσων έχουν τα πνευματικά δικαιώματα σ’ αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί μέρος του παρόντος Οδηγού Χρηματοδότησης.
η. Αναθέτει, με αμοιβή, έρευνες, μελέτες και εργασίες στο προσωπικό του Ιδρύματος (μέλη Δ.Ε.Π., διοικητικούς υπαλλήλους κ.α.) ή / και τρίτους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
θ. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
ι. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.
ια. Φροντίζει για την ενημέρωση της Επιστημονικής κοινότητας του Ιδρύματος για τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων.
ιβ. Χορηγεί υποτροφίες από τα έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. ή από δωρεές και χορηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό και, κατά περίπτωση, καθορίζει το ύψος της υποτροφίας, τη χρονική διάρκεια αυτής και τον τρόπο επιλογής των υποτρόφων.
ιγ. Χορηγεί προκαταβολές καθώς και ταμειακές διευκολύνσεις σε έργα, όπου αυτό απαιτείται, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.
ιδ. Διεκπεραιώνει υποθέσεις και εκπληρώνει υποχρεώσεις του Ιδρύματος, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές της, μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
ιε. Καταρτίζει προϋπολογισμό διαχείρισης των διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. που προκύπτουν, είτε από έσοδα, σε εφαρμογή του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΚΑ/679/1996, είτε από άλλα έσοδα που προέρχονται από τη διαχείριση των πόρων του.
ιστ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε.
ιζ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε., ορίζει τον Προϊστάμενό της και καθορίζει τα σχετικά με τους όρους εργασίας και αμοιβής των απασχολουμένων στη Γραμματεία.
ιη. Αξιολογεί το προσωπικό της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται:
i. Για τον Προϊστάμενο της Γραμματείας μετά από εισήγηση του/της Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών
ii. Για το υπόλοιπο προσωπικό, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Γραμματείας.
ιθ. Ιδρύει/καταργεί – συμπτύσσει, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Γραμματείας, νέες/υπάρχουσες Διοικητικές Μονάδες της Γραμματείας τόσο σε οργανωτικό όσο και σε χωροταξικό επίπεδο
κ. Τηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων όλων των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.

Η παρούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψη τo υπ’ αριθμ 83/ΤΒ/19.01.2015 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και την 29ια απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ (συνεδρίαση 05.03.2015) συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:


Πρόεδρος της Επιτροπής: Σοφία-Λαμπρινή Ντενίση , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τακτικά Μέλη:
  • Αφροδίτη Λίτη, Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
  • Μάνθος Σαντοριναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εκπρόσωπος Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
  • Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Εκπρόσωπος Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
  • Καλλιρόη Λινάρδου, Λέκτορας, Εκπρόσωπος Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης


Η Πρόεδρος  της Επιτροπή ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 της ΚΥΑ 679/22.8.1996, (ΦΕΚ 826/10.09.1996) θα πρέπει η Επιτροπή να εκλέξει Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία. Η Επιτροπή προχωρεί στη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας και εκλέγει ως Αντιπρόεδρο την Καθηγήτρια, κα. Αφροδίτη Λίτη. 

Η θητεία της παρούσης Επιτροπής Ερευνών λήγει στις 11.02.2016.