ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει συνοπτικά τις εξής αρμοδιότητες:

α. Καθορίζει και εφαρμόζει μεθόδους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ερευνητών της Α.Σ.Κ.Τ., σε θέματα της αρμοδιότητάς της.
β. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ε.Λ.Κ.Ε. και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του/της Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών.
γ. Προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο των δαπανών των έργων, πριν την πληρωμή αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις των έργων και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών.
δ. Υποστηρίζει τους ερευνητές της Α.Σ.Κ.Τ. στην προσπάθεια ανεύρεσης χρηματοδοτικών σχημάτων για τη χρηματοδότηση έργων.
ε. Υποστηρίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους έργων σε θέματα σχετικά με την διαχείριση των έργων τους.
στ. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ερευνητές της Α.Σ.Κ.Τ., σε θέματα διανοητικής (πνευματικής ή/και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας.
ζ. Υποστηρίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των έργων τόσο κατά τη φάση προετοιμασίας όσο και κατά τη φάση διεξαγωγής των ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές.
η. Παρακολουθεί την εφαρμογή του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Ε.Λ.Κ.Ε., για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.
θ. Προβαίνει στη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων σε διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο, σε συγκεκριμένα έργα ή συγκεκριμένες δαπάνες έργων.
ι. Υποστηρίζει την προβολή του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Λ.Κ.Ε.
ια. Μελετά και επεξεργάζεται, με τα στελέχη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
ιβ. Εξυπηρετεί γραμματειακά την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της.
ιγ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών σε θέματα της αρμοδιότητάς της.
ιδ. Μεριμνά για την καταγραφή, σε ειδικό βιβλίο διακίνησης υλικού, των μη αναλωσίμων υλικών κάθε είδους που η προμήθεια τους πραγματοποιείται από τους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.