ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4009/2011, κάθε ΑΕΙ είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4009/2011 η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,

β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,

γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος ορίζει τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητές της.

ΜΕΛΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4009/2011, η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συγκροτήθηκε και αποτελείται από τους:

  1. Ντενίση Σοφία – Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Πρύτανη, ως Πρόεδρος,

  2. Ξαγοράρη Ζάφο, Πρόεδρο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, ως μέλος,

  3. Διάλλα Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., ως μέλος,

  4. Ιωαννίδη Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., ως μέλος,

  5. Μπέτσου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., ως μέλος,

  6. Κονταράτο Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., ως μέλος,

  7. Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, ως μέλος,

  8. Έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, ως μέλος.

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίστηκε η κα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, διοικητική υπάλληλος με βαθμό Α΄.