ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:

Η Σύγκλητος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4009/2011 είναι συλλογικό όργανο του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 η Σύγκλητος αποτελείται από1:
 1. τον πρύτανη,
 2. τον κοσμήτορα,
 3. τους Προέδρους των Τμημάτων,
 4. έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,
 5. έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος, αντίστοιχα.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αναπληρωτές του πρύτανη και ο γραμματέας του ιδρύματος.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
 1. Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος.
 2. Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
 3. Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, αν η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων έχει ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58 του ν. 4009/2011. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε μετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών.
 4. Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
 5. Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011.
 6. Η έγκριση των κανονισμών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.
 7. Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης.
 8. Η έγκριση του περιεχομένου όλων των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος.
 9. Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 10. Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων.
 11. Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη του Ιδρύματος για τον Οργανισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011.
 12. Η διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβούλιο του Ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4009/2011.
 13. Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του Ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών.
 14. Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών.
 15. Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για τον προγραμματικό σχεδιασμό.
 16. Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού.
 17. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του Ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής2.
 18. Η άσκηση όσων αρμοδιοτήτων δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος3.
 19. 4Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Για τη μεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 1.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 19 άρθρου 8 Ν. 4009/2011 τροποποιήθηκε ως άνω με την παρ. 10 άρθρου 2 Ν. 4076/2012.

 2. Η σχετική αρμοδιότητα προστέθηκε με την παρ. 11 άρθρου 2 του ν. 4076/2012.

 3.  Η σχετική αρμοδιότητα, η οποία ανήκε στον Πρύτανη (καταργηθείσα περίπτωση ιη΄ παρ. 18 άρθρου 8 του ν. 4009/2011), περιήλθε στη Σύγκλητο (ως περίπτωση ιζ΄, προφανώς από παραδρομή, του παρόντος άρθρου) με την παρ. 9 άρθρου 2 του ν. 4076/2012. Στην με αρ. πρωτ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18.9.2012 εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4076/2012 διευκρινίζεται ότι ως όργανα του Ιδρύματος νοούνται και εκείνα του Τμήματος.

 4. Η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4368/2016.