ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:

Το Συμβούλιο της Α.Σ.Κ.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4009/2011 είναι συλλογικό όργανο του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, και 9 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 το Συμβούλιο της Α.Σ.Κ.Τ. αποτελείται από έντεκα μέλη, εκ των οποίων τα έξι είναι εσωτερικά, τα τέσσερα είναι εξωτερικά και ένας είναι ο εκπρόσωπος των φοιτητών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες).

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει χωρίς ψήφο ο Πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ.. Επίσης στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4009/2011, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

 1. τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση της Συγκλήτου,
 2. τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό,
 3. την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4009/2011,
 4. την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4009/2011,
 5. την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας,
 6. τον καθορισμό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση,
 7. την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του Ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το Ίδρυμα,
 8. την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος,
 9. την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος,
 10. την παύση κοσμητόρων από τα καθήκοντά τους,
 11. την εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58 του ν. 4009/2011, την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους,
 12. τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και
 13. τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής1.

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 το Συμβούλιο συντάσσει κάθε δύο έτη έκθεση για τα πεπραγμένα του, την οποία δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 προστίθεται2 ως 13α παράγραφος η εξής:

 1. Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
 2. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα.
 3. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται με κλήρωση μεταξύ των καθηγητών Α΄ βαθμίδας του Ιδρύματος.
 4. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.


Στην παράγραφο 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 προστίθεται3ως 13β παράγραφος η εξής:
Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του ή να ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο. Σε περίπτωση έκφρασης γνώμης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η γνώμη ή η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκαν μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση του ερωτήματος ή της σχετικής απόφασης σε αυτό. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη Σύγκλητο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λόγω αδυναμίας λειτουργίας των Συμβουλίων είναι νόμιμες.


 • Οι περιπτώσεις α, ε΄, ι΄ και ιγ΄ της παρ. 10 άρθρου 8 του ν. 4009/2011 τροποποιήθηκαν ως άνω με την παρ. 7 άρθρου 2 του ν. 4076/2012.
 • Η παρούσα 13α παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 14 άρθρου 34 του ν. 4115/2013.
 • Η παρούσα 13β παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 4 άρθρου 26 του ν. 4386/2016.