Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Η εξέταση γίνεται στην τρέχουσα ύλη κάθε μαθήματος.

Δεν επιτρέπεται η επιλογή και εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς τα προαπαιτούμενα υποχρεωτικά µαθήµατα κατωτέρων εξαµήνων, η γνώση των οποίων θεωρείται, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, ως επιστηµονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών µαθηµάτων ανωτέρων εξαµήνων σύµφωνα µε το ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών και το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος. 

Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα µάθηµα εφόσον η τελική βαθµολογία του σε αυτό είναι ίση ή µεγαλύτερη του 5 σε κλίµακα από 0 έως 10. Σε περίπτωση μαθήματος που διδάσκεται από δύο διδάσκοντες, γίνεται δεκτή βαθμολογία συμψηφιστική με κλασματικό μέρος (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό). Σε όλα τα μαθήματα γίνεται δεκτή βαθμολογία με χρήση κλασματικού μέρους στο μισό της μονάδας.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου διαιρείται το σύνολο των επιμέρους γινομένων που προκύπτουν αφού πολλαπλασιαστεί ο βαθμός κάθε μαθήματος με τα αντίστοιχα ECTS, δια του συνολικού αριθμού ECTS που συγκέντρωσε ο φοιτητής.

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθµολογηθεί σε περισσότερα από τα απαιτούµενα για τη λήψη του πτυχίου µαθήµατα, µπορεί για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου να µην περιλάβει τους βαθµούς ορισµένων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, µε την προϋπόθεση ότι οι πιστωτικές µονάδες που αντιστοιχούν στα αποµένοντα µαθήµατα είναι ίσες µε τις απαιτούµενες πιστωτικές µονάδες για τη λήψη πτυχίου.

Όταν ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων που συγκεντρώνει ένας φοιτητής είναι µεγαλύτερος από τον απαιτούµενο αριθµό πιστωτικών µονάδων για τη λήψη πτυχίου, αλλά ο αριθµός όλων των µαθηµάτων στα οποία αντιστοιχούν αυτές είναι ο ελάχιστος που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, στην περίπτωση αυτή θα υπολογισθούν οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των πιστωτικών µονάδων.