Διαδικασίες επιλογής των φοιτητών (-τριών) για το πρόγραμμα Erasmus+ 2016 - 2017Σκεπτικό

Αγαπητοί φοιτητές, τα τελευταία χρονιά έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος επιλογής των φοιτητών και φοιτητριών που θα πάρουν την υποτροφία Erasmus+.
Έμφαση δίνεται κατά βάση στα δίκαια κριτήρια επιλογής, την σωστή προετοιμασία των φοιτητών και την σωστή αντιμετώπιση των μονάδων ECTS.
Επίσης δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην καλή και δυναμική παρουσίαση των φοιτητών μας στο εξωτερικό, τις δύσκολες αυτές στιγμές που περνά η Ελλάδα όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και σε σχέση με τη διεθνή εικόνα της. Μην ξεχνάτε ότι στο ξένο Ίδρυμα όπου θα φιλοξενηθείτε αντιπροσωπεύετε την Σχολή σας και σε προέκταση την Ελλάδα της οποίας η αξιοπιστία βάλλεται εδώ και καιρό.
Επισημαίνουμε πως η προσπάθεια του γραφείου επικεντρώνεται στην οργάνωση και την οριοθέτηση του τρόπου επιλογής α) με βάση την ωριμότητα, οργάνωση, επίδοση και το ενδιαφέρον των φοιτητών και β) την κατανομή των υποτροφιών σε όλα τα εργαστήρια με βάση το δυναμικό του κάθε εργαστηρίου.
Το γραφείο μας δεν υπεισέρχεται σε θέματα εκπαιδευτικά, όπως είναι η βαθμολόγηση ή ιεράρχηση των φοιτητών.
Να επισημάνουμε ότι θα γίνουν και αυτή τη φορά προσπάθειες ώστε να αυξήσουμε τον αριθμό των μετακινήσεων, υποβάλλοντας έκθεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης, όπως αυτή προβλέπεται από το ΙΚΥ, η έγκριση ή μη της οποίας όμως δεν θα μας γίνει γνωστή πριν από τον Ιανουάριο του 2017.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η τελική επιλογή του κάθε φοιτητή θα γίνει από το εκάστοτε Ίδρυμα Υποδοχής, το οποίο θα εξετάσει το ντοσιέ του. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν γίνει δεκτός, θα γίνει προσπάθεια επικοινωνίας με το δεύτερο Ίδρυμα της επιλογής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό βάσει διαθεσιμότητας και ημερομηνιών.
 

Τα κριτήρια
Από την Γενική Συνέλευση, ειδική σύνθεση, της 10/3/2011 ψηφίστηκαν οι παρακάτω προτάσεις του γραφείου Erasmus ως προς τα κριτήρια επιλογής για την συγκεκριμένη υποτροφία. H επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας στις 9-3-2011 Αρ. Πρωτ. 27676/ΙΑ με θέμα : «Πρόγραμμα Erasmus - Προβλήματα και συστάσεις για τη βελτίωση της υλοποίησης του» η οποία αναφέρεται εκτενώς στο θέμα της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών (-τριών) για την υποτροφία, επιβεβαιώνει την ανάγκη της συγκεκριμένης εργασίας.


Α) Η επίδοση του φοιτητή (-τριας)

Β) Το ποσοστό επιλογής των φοιτητών (-τριών) σε σχέση με τα εργαστήρια.
Το ποσοστό που αντιστοιχεί στα εργαστήρια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016-2017 είναι το εξής:

Εργαστήριο αρ. Φοιτητών 2015-16 Ποσοστό % που αντιστοιχεί 

Αρ. Φοιτητών Erasmus (υποθετικός αριθμός 35)

Α Εργαστήριο Ζωγραφικής 97 14,7 5
Β Εργαστήριο Ζωγραφικής 43 6,5 2
Γ Εργαστήριο Ζωγραφικής 80 12,1 4
Δ Εργαστήριο Ζωγραφικής 77 11,4 4
Ε Εργαστήριο Ζωγραφικής 53 8 3
ΣΤ Εργαστήριο Ζωγραφικής 59 8,9 3
Η Εργαστήριο Ζωγραφικής 50 7,6 3
Θ Εργαστήριο Ζωγραφικής 39 5,9 2
Α Εργαστήριο Γλυπτικής 60 9,1 3
Β Εργαστήριο Γλυπτικής 27 4,1 1
Γ Εργαστήριο Γλυπτικής 38 5,8 2
Α Εργαστήριο Χαρακτικής 14 2,1 1
Β Εργαστήριο Χαρακτικής 22 3,3 1


Γ) Απαιτείται η γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβούν οι φοιτητές (-τριες) ή σε περίπτωση που το δέχεται η Σχολή που θα φιλοξενήσει τον φοιτητή (-τρια), τα αγγλικά (απαιτείται δίπλωμα ξένης γλώσσας ή βεβαίωση ότι ο φοιτητής (-τρια) πρόκειται να λάβει δίπλωμα στο τέλος αυτής της χρονιάς).


Δ) Ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής (-τρια) θα πρέπει να μελετήσει ( επισκεπτόμενος (η) την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που τον ενδιαφέρει και να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών. Κυρίως θα πρέπει να έχει καταλήξει στα μαθήματα που τον (την) ενδιαφέρουν, να έχει υπόψη του (της) τις πιστωτικές μονάδες τις οποίες παρέχουν τα συγκεκριμένα μαθήματα και να έχει ελέγξει την ισοδυναμία τους με τις πιστωτικές μονάδες της ΑΣΚΤ.  


ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣΓια την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 εγκρίνεται η μετακίνηση 6 φοιτητών.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑΓια την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 εγκρίνεται η μετακίνηση 7 φοιτητών.


ΠΡΟΣΟΧΗ δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να έρθει ο ίδιος ο φοιτητής σε επαφή με το Ίδρυμα Υποδοχής. Η συγκεκριμένη επαφή θα γίνει σε συνεργασία με το γραφείο ERASMUS της ΑΣΚΤ στο επόμενο στάδιο.


Μονάδες ECTS
Για τρεις μήνες φοίτησης απαιτούνται 20 μονάδες ECTS
Για ένα εξάμηνο φοίτησης απαιτούνται 30 μονάδες ECTS
Για ένα χρόνο φοίτησης απαιτούνται 60 μονάδες ECTS
Αν δεν έχει προηγηθεί η παραπάνω προεργασία και δεν ελεγχθεί ότι ισχύουν και επαρκούν οι μονάδες ECTS δεν πρόκειται να εγκριθεί καμία πρόταση μετακίνησης.


Ε) Μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές (-τριες) από το 2ο έως το 4ο έτος.
Σε ειδικές περιπτώσεις που συνδυάζεται η πτυχιακή εργασία του φοιτητή (-τριας) με ένα συγκεκριμένο Ίδρυμα του εξωτερικού μπορεί να λάβουν μέρος και φοιτητές (-τριες) του 5ου έτους. Σε αυτή την περίπτωση ζητείται πρόταση του φοιτητή που εξηγεί την περίπτωση καθώς και επιστολή του καθηγητή του που ενημερώνει ότι συμφωνεί με την εκπαιδευτική δραστηριότητα του φοιτητή.


ΣΤ) Οι φοιτητές (-τριες) με ειδικές ανάγκες σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουν προτεραιότητα.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σε ότι αφορά την πρακτική άσκηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να έχουν υποβάλει στο γραφείο επιστολή αποδοχής από τον φορέα της επιλογής τους στο εξωτερικό, στην οποία θα αναφέρεται ότι γίνονται δεκτοί να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στον συγκεκριμένο φορέα, το διάστημα της μετακίνησης (δίμηνο ή τρίμηνο και υποχρεωτικά τετράμηνο για το ΘΙΣΤΕ με πιθανότητα παράτασης), το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, και η οποία θα φέρει τα ακριβή στοιχεία του φορέα (επωνυμία, χώρα, μέγεθος φορέα, στοιχεία και άτομο επικοινωνίας). Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει να υποβάλει την επιστολή αυτή εντός της προθεσμίας ή η επιστολή δεν περιέχει τις παραπάνω πληροφορίες, θα ακυρώνεται η συμμετοχή του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Να ενημερώνετε έγκαιρα σε περίπτωση που για κάποιο λόγο αδυνατείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους φοιτητές και φοιτήτριες μας και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε για αυτό. Τελειώνουμε το κείμενο με μια υπενθύμιση: οι φοιτητές και φοιτήτριες δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ότι στο «Ίδρυμα και στη χώρα που θα τους φιλοξενήσει, αντιπροσωπεύουν την εικόνα της Σχολής μας καταρχήν και γενικότερα της Ελλάδας σε μια δύσκολη εποχή που η χώρα μας βάλλεται από παντού και πρέπει να δείξει ένα ισχυρό πρόσωπο.


Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση, δεχόμαστε οποιαδήποτε παρατήρηση για την βελτίωση του συστήματος επιλογής για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.