Ο φοιτητής, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος στο 2ο έτος σπουδών, υποβάλλει στο γραφείο Erasmus εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτή ανακοινώνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – συμμετοχής
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (εκδίδεται από τη γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος)
  • Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Μια φωτογραφία ταυτότητας

Προσοχή:
Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες ή ανυπόγραφες αιτήσεις, δεν θα γίνονται δεκτές από το Γραφείο Erasmus.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να καταθέσετε την αίτηση ηλεκτρονικά, μπορείτε να την αποστείλετε στη διεύθυνση του γραφείου llp@asfa.gr.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες, να φέρουν τη σχετική φωτογραφία και συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα αντίγραφα). 

ΕΑΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΑΣ

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, και αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα από το γραφείο Erasmus της Α.Σ.Κ.Τ. Οι φοιτητές που επιλέγονται να μετακινηθούν θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την περίοδο υποβολής αιτήσεων στα ξένα Ιδρύματα:
α) επιστολή του φοιτητή (-τριας) (motivation letter) που θα παρουσιάζει την πρόταση του  στο Παν/μιο επιλογής του κατά προτίμηση  στη γλώσσα του ιδρύματος .
β) βιογραφικό του φοιτητή (-τριας) / κατά προτίμηση στη γλώσσα του ιδρύματος.
γ) ντοσιέ (Portfolio) σε ψηφιακή μορφή (pdf και σε cd) με δείγμα της εργασίας του/της.

Επίσης, μετά από συνεννόηση με το γραφείο Erasmus, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι έγγραφα και να τα υποβάλουν σε έντυπη μορφή στο γραφείο Erasmus:
  • Σύμβαση υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών για σπουδές
 Learning agreement (Εικαστικών Τεχνών)
 Learning agreement (ΘΙΣΤΕ)
 Learning agreement (Master studies)

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται μετά από σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus ή του Ιδρυματικού Υπευθύνου Erasmus, λαμβανομένων υπόψη: 
1) των χρονικών προθεσμιών του Ιδρύματος Υποδοχής 
2) του διαστήματος της υποτροφίας και 
3) του συστήματος ECTS (σε 3 μήνες σπουδών αναλογούν 20 ECTS, σε 6 μήνες σπουδών αναλογούν 30 ECTS και σε 9 μήνες αναλογούν 60 ECTS).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, οι φοιτητές οφείλουν να προμηθευτούν από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν (ως άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα μέλη) την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
Φοιτητές που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον φορέα, και με την προϋπόθεση ότι τους έχει ήδη χορηγηθεί μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας βιβλιάριο υγείας της ΑΣΚΤ, θα πρέπει να εφοδιαστούν με Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της ΑΣΚΤ. 
Οι φοιτητές που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, πρέπει να προβλέψουν την κάλυψή τους από κάποια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.