ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες από το 2ο έως και το 4ο έτος σπουδών. Σε ειδικές περιπτώσεις που συνδυάζεται η πτυχιακή εργασία με ένα συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, μπορούν να λάβουν μέρος και φοιτητές/τριες του 5ου έτους. Σε αυτή την περίπτωση, ζητείται πρόταση του φοιτητή που εξηγεί την περίπτωση καθώς και επιστολή του υπεύθυνου καθηγητή του που ενημερώνει ότι συμφωνεί με την εκπαιδευτική δραστηριότητα του φοιτητή.

Για τη συμμετοχή κάποιου φοιτητή στο πρόγραμμα, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

  1.  Η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, καθώς και η παρουσία του φοιτητή στο εργαστήριο και τα μαθήματα (εργαστηριακά και θεωρητικά), βάσει αναλυτικής βαθμολογίας.
  2.  Το ποσοστό φοιτητών που αναλογεί στο κάθε Τμήμα, καθώς και το ποσοστό που αναλογεί στα επιμέρους εργαστήρια, βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών και του εγκεκριμένου αριθμού μετακινούμενων κάθε ακαδημαϊκό έτος. 
  3.  Η πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής, ή τα αγγλικά σε περίπτωση που αναγνωρίζονται ως γλώσσα εργασίας από το Ίδρυμα Υποδοχής. Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται. 

Επισημαίνεται πως τον τελευταίο λόγο σε ότι αφορά την έγκριση μιας μετακίνησης τον έχει το Ίδρυμα Υποδοχής, το οποίο αποφασίζει συνήθως βάσει του ντοσιέ που υποβάλει ο φοιτητής κατά τη διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος προς το εκάστοτε ξένο Ίδρυμα.