ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών-προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, που δεν είναι κάτοχοι άλλης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής δημόσιας ασφάλισης, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ) (π.δ. 327/1983 ΦΕΚ 117  τ. Α, με το ν. 4009/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμάει κάθε φορά με αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της ΑΣΚΤ. Στην ΑΣΚΤ δεν υφίσταται Φοιτητική Λέσχη, ως εκ τούτου, οι δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ.

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Η δωρεάν υγειονομική περίθαλψη καλύπτεται κατά κανόνα  από τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, για διάστημα που είναι ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια τoυ αντίστοιχου κύκλου σπουδών, προσαυξανόμενου κατά το ήμισυ αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η δυνατότητα παροχής περίθαλψης παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του επόμενου, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει τον τίτλο σπουδών του μέχρι τότε. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης  η περίθαλψη παρατείνεται ανάλογα. 

Η νοσοκομειακή περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί κατ΄εξαίρεση σε νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή σε ιδιωτικές κλινικές σε περίπτωση που στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου υπάρχει έλλειψη κλίνης και μόνο όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλeια της θέσης Ββ σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

Διαδικασία εισαγωγής σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Για να γίνει εισαγωγή σε νοσηλευτικό Ίδρυμα θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να έχει εφοδιαστεί με ανάλογο εισιτήριο εισαγωγής , το οποίο θα εγκριθεί  από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο υπάρχει σχετική συνεργασία της ΑΣΚΤ (Πανεπιστημιακή Λέσχη ΕΚΠΑ-Ιπποκράτους 15,Αθήνα). Μετά τη σφράγιση του εισιτηρίου εισαγωγής όπως ως άνω αναφέρεται, ο/η φοιτητής/τρια προσέρχονται στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της ΑΣΚΤ προκειμένου να τους χορηγήσει βεβαίωση ενεργής ασφαλιστικής κάλυψης και να σφραγίσει το εισιτήριο με την στρογγυλή σφραγίδα του Ιδρύματος. 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να παρακαμφθεί σε δύο περιπτώσεις α)όταν η υπηρεσία αργεί και β) όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον . Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει μέσα σε δύο κατ΄ανώτατο όριο, εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή να  προσκομισθεί το εισιτήριο στον ελεγκτή ιατρό της Πανεπιστημιακής Λέσχης  προκειμένου ο ελεγκτής ιατρός να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης και αφετέρου να ειδοποιηθεί το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προκειμένου να χορηγήσει βεβαίωση ενεργής ασφαλιστικής κάλυψης. 

Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία η δαπάνη θα βαρύνει εξ΄ολοκλήρου τον φοιτητή   (σχετική νομοθεσία π.δ. 327/1983 ΦΕΚ 117  τ. Α, σε συνδυασμό με την από 28.09.2016 απόφαση της Συγκλήτου και το ν. 4009/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.).

Επίσκεψη φοιτητών της ΑΣΚΤ στη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης του ΕΚΠΑ

Οι φοιτητές/ τριες της ΑΣΚΤ που είναι ασφαλισμένοι στην ΑΣΚΤ μπορούν να επισκεφθούν, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν ραντεβού, τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης του ΕΚΠΑ που εδρεύει στην Πανεπιστημιακή Λέσχη (Ιπποκράτους 15, Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για ραντεβού στο 2103688226.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μονάδα της Ψυχοκοινωνικής Παρέμβαση του ΕΚΠΑ μπορεί κανείς να ανατρέξει στον παρακάτω ιστότοπο http://www.lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/ygeionomiki-yphresia/wrario-leitoyrgias-iatreiwn-panepisthmiakis-lesxhs.html.


Έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης:

 

To βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης της ΑΣΚΤ χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Για την αρχική έκδοσή του απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται στα παραπάνω Τμήμα:
  1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση
  2. Αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή συναφούς νομιμοποιητικού εγγράφου (διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)
  3. Βεβαίωση ενεργούς εγγραφής, με πρόσφατη ημερομηνία από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου φοιτούν. (Αυτό το δικαιολογητικό μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα)
  4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
  5. Βεβαίωση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
  6. Βεβαίωση διαγραφής, με πρόσφατη ημερομηνία, από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα 

Η ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας γίνεται στο πρώτο τρίμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους με αίτηση που υποβάλλεται στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος. 

Συνταγογράφηση 

Η φαρμακευτική μέριμνα προβλέπει τη  χορήγηση φαρμάκων στους φοιτητές. Η συνταγογράφηση φαρμάκων στο φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης γίνεται είτε από ιδιώτες ιατρούς είτε από ιατρούς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Και στις δύο (2) περιπτώσεις θα πρέπει μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες  να θεωρηθεί η συνταγή από τους ελεγκτές ιατρούς της Πανεπιστημιακής Λέσχης του ΕΚΠΑ και κατόπιν της έγκρισης, να προσκομισθεί άμεσα από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή/τρια στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προκειμένου να σφραγισθεί με την στρογγυλή σφραγίδα του Ιδρύματος.

Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία η δαπάνη θα βαρύνει εξ΄ολοκλήρου τον φοιτητή.

Η συνταγή θα πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το Τμήμα, τον αριθμό ειδικού μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση της πάθησης, την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του ιατρού.


Ελεγκτές Ιατροί

Ελεγκτές Ιατροί συνεργαζόμενοι με την Α.Σ.Κ.Τ. στην Πανεπιστημιακή Λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιπποκράτους 15, Αθήνα – τηλ. 210- 3688218,208
ώρες υποδοχής: Δευτέρα και Τρίτη 08.30 π.μ. έως 13.00 . και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8.30 με 14.30 .

Υπενθυμίζεται ότι μετά από τη σχετική θεώρηση του βιβλιαρίου τους από τον ελεγκτή ιατρό, οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της Α.Σ.Κ.Τ. για επικύρωση με τη στρογγυλή σφραγίδα του Ιδρύματος.

Ενδεικτικά Συνεργαζόμενα Φαρμακεία

ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στουρνάρη 53 Αθήνα τηλ. 210-5245315
ΚΑΨΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατησίων κ’ Αβέρωφ 3 Αθήνα τηλ. 210-5225024
ΜΠΕΡΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τοσίτσα 16 Αθήνα  τηλ. 210-3833451
ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μπουμπουλίνας κ’ Βασιλ. Ηρακλείου 24 Αθήνα τηλ. 210-8239726
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Στουρνάρη 25 Αθήνα τηλ.210- 3810137