ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

1) Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας και είναι αναρτημένη και ηλεκτρονικά  στο πεδίο «Αίτηση ανανέωσης κάρτας σίτισης»)

2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προϋποθέσεις του νόμου, ότι σε περίπτωση περάτωσης , διακοπής σπουδών ή διαγραφής δεσμεύεται να επιστρέψει την κάρτα σίτισης στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ,η μη μεταβολή του τόπου μόνιμης κατοικίας του σε σχέση με το προηγούμενο ακ. έτος( για όσους αιτούνται ανανέωση)  καθώς και η ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών (χορηγείται από το Τμήμα Σπουδών & Φοιτ. Μέριμνας)

3) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος για το ακ. έτος υποβολής της αίτησης

4) Αντίγραφο δελτίου φοιτητικής ταυτότητας (πάσο).

5) Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος σε σχέση με το προηγούμενο ακ. έτος (εάν υποβάλλεται αίτηση  για ανανέωση της κάρτας σίτισης)  ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο (εάν υποβάλλεται αίτηση για  έκδοση κάρτας σίτισης για πρώτη φορά)

6) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας τρέχοντος φορολογικού έτους από όπου θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του φοιτητή ή το ατομικό του εισόδημα εφόσον είναι άνω των εικοσιπέντε καθώς και αντίγραφο της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης (Ε1) στη περίπτωση που ο φοιτητής (κάτω των 25 ετών) και τα ανήλικα αδέλφια του δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη.

  • Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν Βεβαίωση Προσόδων από το Υπουργείο Οικονομικών (οικογενειακή και ατομική) 
  • ταν υποβάλλουν και οι ίδιοι οι φοιτητές φορολογική δήλωση και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος τότε μαζί με το οικογενειακό εκκαθαριστικό θα πρέπει να προσκομίσουν και το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2015. 
  • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.
  • Εάν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα προσκομίσουν μόνο το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος φορολογικού έτους.
  • Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.
  • Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγός του/της (εφόσον αυτός είναι έγγαμος), δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης, θεωρημένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης για δωρεάν σίτιση, δεν έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.

7) Για κάθε αδελφό φοιτητή – σπουδαστή, ενεργό του πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης (πρωτότυπο) από τη γραμματεία της σχολής, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 

8) Βεβαίωση από το δήμο για τον τόπο μόνιμης κατοικίας του αιτούντος, για όσους αιτούνται για έκδοση κάρτας σίτισης για πρώτη φορά

9) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (για φοιτητές που είναι πολύτεκνοι). 

10) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (για φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα τέκνου θύματος τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί το 25 έτος της ηλικίας τους). 

11) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής ( φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα  οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, προσκομίζουν Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Αν το Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα) 

12) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (εφόσον ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος ηλικίας).

13) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:    
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη   γονική μέριμνα του φοιτητή και έντυπο Ε1 από όπου θα προκύπτει ότι ο φοιτητής   δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος .
  • Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,
  • Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής. 

14) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας  από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  (ΟΑΕΔ), εφόσον ο φοιτητής, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εισπράττει επίδομα ανεργίας      

Χρήσιμα Αρχεία:


 Αίτηση Ανανέωσης Κάρτας Σίτισης
 Υπεύθυνη Δήλωση Ανανέωσης Κάρτας Σίτισης