ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Ο δικαιούχος στεγαστικού επιδόματος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στo Tμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Πατησίων 42) τις παρακάτω ημέρες και ώρες:  Δευτέρα :  11.00 – 13.00 Τετάρτη:   8.00  – 14.00 με τα εξής δικαιολογητικά :
 1. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. Επίσης βεβαιώνεται η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα αφορά την κατάσταση της επίδοσης του φοιτητή μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου ημερολογιακού έτους. Για τους πρωτοετείς φοιτητές αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
 2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) τρέχοντος οικονομικού έτους  εκτυπωμένο από το TAXISNET.
 3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπο Ε1) προκειμένου για φοιτητή που δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος, εκτυπωμένη από το ΤΑΧΙSNET. Σε περίπτωση που ο φοιτητής κάνει φορολογική δήλωση, αλλά είναι και προστατευόμενο μέλος στη δήλωση του γονέα/των γονέων, τα εισοδήματα φοιτητή και γονέων προστίθενται.
  • Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το επίδομα δικαιούται ο γονέας ο οποίος βαρύνεται με τα έξοδα του φοιτητή.  Κατατίθεται διαζευκτήριο  και απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου περί ανάθεσης επιμέλειας καθώς και υπεύθυνη δήλωση των γονέων θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή ότι η απόφαση περί ανάθεσης της επιμέλειας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.
  • Δικαιούχος είναι ο γονέας ή ο κηδεμόνας που δηλώνει φορολογικά τον φοιτητή σαν προστατευόμενο μέλος.
  • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
  • Εάν δικαιούχος είναι ο φοιτητής (επειδή υποβάλει ο ίδιος φορολογική δήλωση) θα πρέπει να προσκομίζεται και η φορολογική δήλωση του γονέα από την οποία θα προκύπτει αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και ως προστατευόμενο μέλος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. για το γνήσιο της υπογραφής. 
  • Οι αλλοδαποί από χώρες της Ε.Ε. είναι δικαιούχοι του επιδόματος οι ίδιοι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόφασης και πρέπει να εμφανίζουν ανάλογα δικαιολογητικά από επίσημες κρατικές υπηρεσίες, μεταφρασμένα επισήμως. (υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ύψος του εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση δεν γίνονται δεκτές)
  • Για τους Κύπριους φοιτητές υποβάλλεται η τελευταία Βεβαίωση Προσόδων (Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου- Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων-Γραφείο Φόρου Εισοδήματος) π.χ. για το οικονομικό έτος 2016 υποβάλλεται φορολογική βεβαίωση για το φορολογικό έτος 2015.
 4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε 9)των γονέων και του φοιτητή, εκτυπωμένη από το ΤΑXISNET. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω υπόχρεους δεν έχουν ακίνητη περιουσία πρέπει να τυπώνεται η μηδενική τους κατάσταση και να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων.Η δήλωση Ε9 δεν μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. 
  • Οι φοιτητές –υπήκοοι άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. για την απόδειξη της κυριότητας ή μη κατοικίας, προσκομίζουν βεβαιώσεις από την αρμόδια αρχή της χώρας τους. Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν βεβαίωση από τη Δημοτική και Κοινοτική Αρχή της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους γονείς τους. Επίσης συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή και των γονιών του, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων τυχόν αναφέρονται στις βεβαιώσεις για την εδαφική επικράτεια της Κύπρου και του νομού Αττικής. 
 5. Βεβαίωση από τον Δήμο ή την Κοινότητα , για τη περίπτωση που κάποιο ακίνητο της κυριότητας του δικαιούχου βρίσκεται σε περιοχή κάτω των 3.000 κατοίκων.
 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (από το Δήμο στον οποίο διαμένει μόνιμα η οικογένεια του φοιτητή)
 7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου. Οι Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα μέλη της οικογένειας και η ημερομηνία γέννησης των τέκνων.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 από τον δικαιούχο περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος (αναγράφεται το ακαδημαϊκό έτος) άλλη φορά, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. για το γνήσιο της υπογραφής.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 από τον δικαιούχο που βεβαιώνει την ακρίβεια και την εγκυρότητα των υποβαλλομένων εγγράφων θεωρημένη από Κ.Ε.Π. για το γνήσιο της υπογραφής.
 10. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των σαράντα (40) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής, ανεξάρτητα αν βρίσκεται στον ίδιο ή σε άλλο Νομό από την έδρα της σχολής. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής σ` αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών (σε επικυρωμένο αντίγραφο) για το ίδιο διάστημα. Δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο {ΚΥΑ αρ. 1104059/7953/2004 ΦΕΚ 1962 Β}
  • Ως μισθωτήριο συμβόλαιο λαμβάνεται υπόψη η εκτυπωμένη δήλωση που έχει υποβληθεί στο ΤAXISNET (Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας). Το ίδιο εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. {απόφαση αριθμ.2/3714/0026/15.1.2015 ΦΕΚ 96Β΄}
  • Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος και συμβαλλόμενος πρέπει να είναι ο γονέας του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής. Δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα γονείς που νοικιάζουν κατοικία και διαμένουν στην ίδια πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής καθώς και δικαιούχοι που έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας στην πόλη που φοιτά ο φοιτητής.
 11. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ο οποίος πρέπει να περιέχει ευδιάκριτα το όνομα του δικαιούχου.
Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. 

Δικαιούχος είναι ο φοιτητής όταν: 
 1. Είναι ορφανός από τους δύο γονείς.
 2. Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού.
 3. Είναι πάνω από 25 ετών.
 4. Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου 2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) 
 • Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων { άρθρο 10 § 6 του Ν. 3220/2004, ΦΕΚ 15 Β}
 • Επισημαίνεται ότι σύμφωνα  με την παρ.11 του άρθρου 2 της Υ.Α. 2/19525/006/21.12.2013 (ΦΕΚ β΄393) ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία.